Modernizace trati Kladno - Ostrovec

Projekt řeší modernizaci úseku Kladno – Kladno-Ostrovec, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Současně dojde k rekonstrukci stanic Kladno a Kladno-Ostrovec a zastávky Kladno město, která se přesune blíže k centru města. Ve stanici Kladno vznikne parkoviště P+R. Součástí stavby bude rovněž kompletní rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno.

Aktuality

Omezení cestujících

Od 1. 7. 2023 probíhá výluka traťové koleje mezi železniční stanicí Kladno a železniční stanicí Kladno-Ostrovec. Práce v tomto úseku budou probíhat 13 měsíců do 31. 7. 2024. Prosíme veřejnost, aby respektovala zákazy vstupu do staveniště z důvodu zvýšeného pohybu staveništní mechanizace.
 
Omlouváme se za dočasné snížení komfortu v blízkosti stavby. Budeme se snažit, aby dopad stavebních prací na obyvatele byl co nejmenší. Práce budou probíhat 7 dní v týdnu včetně svátků.

 

Omezení pro silniční dopravu a pro pěší naleznete zde.

Významné nepřetržité výluky stavby naleznete zde.

 

Od 15.11.2023 byla zahájena výluka kolejiště v železniční stanici Kladno blíže k výpravní budově. Nově budou cestující využívat nové ostrovní nástupiště, na které je vybudován provizorní příchod směrem od provizorních kas.

Stavební kalendář

 • Zahájení přípravných prací
 • Přípravné práce – kácení, příprava provizorního zabezpečovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – podchod, svršek, spodek, nástupiště, odvodnění
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – přeložení horkovodu ve stanici Kladno-Ostrovec, podchod u Sletiště, Kladno-město, Kladno-Ostrovec, zárubní zdi
 • Vyklizení a demolice ve výpravní budově v ŽST Kladno
 • Práce na komunikacích
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – dokončení prací – spodek, pokládka svršku, stavba přístřešků
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – spodek, položení nových kolejí, stavba nových nástupišť a přístřešků
 • Pokračování prací na výpravní budově v ŽST Kladno
 • Oprava komunikací
 • Dokončovací práce
 • Dokončování prací na výpravní budově v ŽST Kladno

Stavební kalendář

 • Zahájení přípravných prací
 • Přípravné práce – kácení, příprava provizorního zabezpečovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – podchod, svršek, spodek, nástupiště, odvodnění
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – přeložení horkovodu ve stanici Kladno-Ostrovec, podchod u Sletiště, Kladno-město, Kladno-Ostrovec, zárubní zdi
 • Vyklizení a demolice ve výpravní budově v ŽST Kladno
 • Práce na komunikacích
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – dokončení prací – spodek, pokládka svršku, stavba přístřešků
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – spodek, položení nových kolejí, stavba nových nástupišť a přístřešků
 • Pokračování prací na výpravní budově v ŽST Kladno
 • Oprava komunikací
 • Dokončovací práce
 • Dokončování prací na výpravní budově v ŽST Kladno

Stavební kalendář

 • Zahájení přípravných prací
 • Přípravné práce – kácení, příprava provizorního zabezpečovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – podchod, svršek, spodek, nástupiště, odvodnění
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – přeložení horkovodu ve stanici Kladno-Ostrovec, podchod u Sletiště, Kladno-město, Kladno-Ostrovec, zárubní zdi
 • Vyklizení a demolice ve výpravní budově v ŽST Kladno
 • Práce na komunikacích
 • Práce na objektech v ŽST Kladno – dokončení prací – spodek, pokládka svršku, stavba přístřešků
 • Práce na traťovém úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – spodek, položení nových kolejí, stavba nových nástupišť a přístřešků
 • Pokračování prací na výpravní budově v ŽST Kladno
 • Oprava komunikací
 • Dokončovací práce
 • Dokončování prací na výpravní budově v ŽST Kladno

Základní údaje o stavbě

Nové ZZ (zabezpečovací zařízení) 3.kategorie typu Elektronický automatický blok (EAB) dvou
Nové kabelové rozvody drážního sdělovacího zařízení (zejména MK a TK) i mimo hlavní
Technologie DŘT, silnoproudé technologie SpS, TNS a MB pro napájení TV, TS pro napájení
Elektrický ohřev výměn a zab.zařízení, kabelová trasa 22kV pro napájení TV, vlastní TV vč. DOÚO a ostatní
Rozvody vn, nn a osvětlení, přeložky nedrážních silnoproudých kabelů (13 ks VO, 11 ks ČEZ)
Přeložky a ochrany potrubních vedení - vodovodní 17 ks, kanalizační 21 ks, plynovodních 5 ks a horkovodní 3 ks
Kompletní rekonstrukce a novostavba železničního spodku a svršku (rozsáhlá železniční stanice Kladno a zdvoukolejnění do žst. Kladno Ostrovec)
Novostavby 7 ks nástupišť, z toho dvě ostrovní celkové délky 440 m (2 x 220 m) a 5 ks vnějších délky 1160 m (3 x220; 2 x250 m)
Rekonstrukce 4 ks železničních přejezdů, 1 ks nový (vlečka) a 2 ks zrušený (z toho během stavby 1 rekonstruovaný(pětikolejný)-Wolkerova a po zprovoznění podjezdu demontovaný)
Výtahy (3 ks, resp.2 ks) a eskalátory (3 ks, resp.2 ks) v žst. Kladno resp. v obvodu Město
 
Rekonstrukce, novostavby a rušení mostních objektů
 
2 ks nových podchodů zejména pro cestující na železnici (jeden dvoukolejný v obvodu Ostrovec; jeden pod celým kolejištěm v žst.Kladno s prodloužením do přednádražního prostoru, pod ul.M.Horákové (silniční most) celkové délky 130 m)
1 ks nový podchod pro veřejnost (oblast Sletiště) společný pod dvoukololejnou tratí a ul.Sportovců (silniční most)
2 ks nových železničních mostů (podjezdů) pro přeložku městské komunikace (ul.Wolkerova- II/118, ul.Železničářů x P.Bezruče-III/2385)
 1 ks oboustranně rozšířený silniční most vč. schodišť, eskalátorů a výtahů v ul.Čs.Armády
 2 ks rekonstruovaných propustků a 6 ks propustků zrušených
 
Zárubně a opěrné zdi
 
5ks úhlové celkové délky 819 m (210-opěrná, 215, 58, 98, 238)
2 ks gabionové celkové délky 345 m (275, 70)
1 ks kamenný obklad délky 40 m
Soubory betonových a úhlových zdí pro podjezd Wolkerova (vč. zdí pro chodník) a podchody M.Horákové a Sletiště (chodník s cyklostezkou)
Vyztužený svah v oblasti obvodu Město délky cca 125 m
PHS částečně prosklená výšky 2,5 až 3,5 m, v celkové délce 515 m
Kabelovody v žst.Kladno celkové délky 330 m a v obvodu Město délky 2 x 250 m
 
Pozemní objekty
 
Nová TB, TNS a MB v žst.Kladno
Rekonstruovaná VB v žst.Kladno (zastavěná plocha 855 m2, obestavěný prostor 11 438 m3)
Rekonstruovaná TB v obvodu Město
Demolice VB v žst.Kl Ostrovec
2 ks nových RD u přejezdů v TÚ Kladno – obvod Město
Rozsáhlé úpravy místních komunikací (zejména přeložky ul. Wolkerova dl. 430 m a P. Bezruče x Jateční dl. 530 m včetně jednoho kruhového objezdu) a novostavby parkovišť a ostatních zpevněných ploch

Představení zúčastněných organizací

eurovia.cz
elzel.cz
strabag.cz